Til forsiden

Styrk oljefondets forvaltning

Hvordan best forvalte oljefondets midler?

Våre felles penger trenger et grønt løft!

Oljefondet er et av verdens største investeringsfond med mer enn 11.000 milliarder. Oljefondet har stor markedsmakt, og eier mer enn 1% av verdens børsnoterte selskaper.

Oljefondet er et av Norges viktigste utenrikspolitiske verktøy, som må brukes for å fremme demokrati, menneskerettigheter, arbeidsvilkår, og ikke minst være i tråd med FN ́s bærekraftsmål. Norges felles sparepenger skal gå til å sikre en levelig framtid, trygge pensjoner, og et stabilt, medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Grønn Ungdom vil

1

Olejefondets investeringer

1. Skjerpe Oljefondets etiske retninglinjer, og styrke Oljefondets etikkavdeling 2. Trekke Oljefondet ut av selskaper involvert i alkohol, på samme måter som investeringer i tobakk er forbudt 3. Fase ut prestasjonsbasert lønn i Oljefondet 4. Sette ned lønnstaket til eksterne forvaltere i Oljefondet 5. Fjerne grensen for unoterte fornybarinvesteringer og kreve at minst 5% av oljefondet skal investeres i fornybar energi 6. Trekke Oljefondet ut av våpenindustrien 7. Fase Oljefondet ut av produksjon av fossile brensler 8. Kreve at Oljefondets investeringer er i tråd med FNs bærekraftsmål 9. Sørge for at Oljefondet engasjerer seg tyngre for bærekraftige og etiske beslutninger i selskapene som investeres i. 10. Utrede nye etiske retningslinjer for oljefondets investeringer, med grunnlag i FNs menneskerettigheter og bærekraftsmål

Enig med oss?

Bli med i kampen for et etisk oljefond

Med deg inn i Grønn Ungdom