Til forsiden

Naturmangfaldet treng Jurassic Park!

Hvordan kan vi ta vare på utrydningstruede arter?

Ta vare på utrydningstruede arter

Verdas naturmangfald er sterkt truga, og farta artar døyr ut i er ulikt noko me har sett på jorda i moderne tid, og FN beskriv situasjonen som urovekkjande. Teknologien for å taka vare på arvemateriale frå utrydningstruga, og til og med utrydda, dyreartar er framleis ikkje plettfri, men forskinga går raskt, og i praksis finns det fleire døme på at det lar seg gjera. Meir enn artar døyr ut kvar einaste dag, og det er på tide å innsjå at tida for å berre taka vare på dyra og naturmangfaldet som allereie truga er forbi. No er det tid for å gjera alt me kan for å taka vare på alt me har igjen, og gjennomføra ei storsatsing på bevaring av naturmangfaldet.Lagring av arvemateriale er ikke og skal ikke erstatte naturverntiltak i seg selv, men er en backup-plan i tilfelle alle de beste, naturverntiltakene feiler.

Grønn Ungdom vil

1

Innenriks

1. Gje 100 millionar kronar til forsking på, og lagring av, arvemateriale som har stor verdi for naturmangfald i ulike økosystem. 2. Satsa stort på, og bli ledande på forskinga og lagringa av arvemateriale til dyr som lev i norske og arktiske økosystem. 3. Starta prosjekt i Noreg, Arktis og i andre stadar i verda, for å restaurera naturmangfold og natur som har forsvunne, så lenge det er gjort ein grundig utgreiing av at dette ikkje vil få negative konsekvensar for det noverande økosystemet 4. Jobbe for at bevaringsprosjekter for arvemateriale ikke skal gå på bekostning av naturbevaringstiltak

2

Utenriks

Nytta bi- og multilaterale avtaler til å oppfordra andre land til å oppretta lagringsplassar for arvemateriale, med hensikt om å desentralisera lagringa av dette

Enig med oss?

Bli med i kampen for naturvern

Med deg inn i Grønn Ungdom