Til forsiden

Medvirkning for barn og ungdom

Hvordan kan ungdom ha påvirkning over sin egen hverdag?

Unge må bli hørt og respektert

Barn og unge er enda mer sårbare enn voksne i møte med barnevern, rusomsorg, helsetjenester og institusjoner. Barn og unge trenger at deres side, deres perspektiver og at deres behov blir ivaretatt bedre av systemet.

Grønn Ungdom vil

1

Medvirkning

1. Sikre at brukermedvirkning er en sentral faktor innen utdanning, helse- og oppvekstsektoren. 2. Sikre sterkere juridisk forankring av barns rett til å medvirke mer i avgjørelser som påvirker eget liv 3. Barn og unges klagerett må styrkes og synliggjøres bedre. Derfor vil vi opprette et klageorgan i helsevesenet som skal sikre at bruker og pasienters rettighet til medvirkning blir ivaretatt. 4. Satse mer på forskning innenfor brukermedvirkning 5. Kreve at spesielt barn og unge får mer informasjon om deres rettigheter, for eksempel informasjon om brukermedvirkning. Språket i informasjonen skal være tilpasset brukeren og være forståelig. 6. Gi barn og unge mer informasjon om og tilgang til Sivilombudsmannen og dens funksjoner, også der hvor de ikke er egen part i vedtaket som omhandler dem. 7. Ha en gjennomgang av rutiner for brukermedvirkning i barnevernet, og sikre at brukeren til enhver tid er informert om sine rettigheter og muligheter i en sak. 8. Styrke barns rett til innsikt i videre saksgang i saker som kan gripe inn i et barns liv, inkludert tvangsvedtak

Enig med oss?

Bli med i kampen for mer medvirkning

Med deg inn i Grønn Ungdom