Til forsiden

Naturmangfoldet trenger Jurassic Park!

Verdens naturmangfold er sterkt truet, og farten arter dør ut på er i dag ulikt noe annet vi har sett på jorda i moderne tid. Dette er moderne problem som krever moderne løsninger for lagring av biologisk arvemateriale

En storsatsing på bevaring av artsmangfold

Teknologien for å ta vare på arvemateriale fra utrydningstruede, og til og med utryddete, dyrearter er fremdeles ikke plettfri, men forskningen går raskt, og i praksis finnes det flere eksempel på at det lar seg gjøre. Mange arter dør ut hver dag, og det er på tide å innse at tiden for å ta vare på dyrene og naturmangfoldet som allerede er truet er forbi. Tiden er kommet for å ta vare på det som er igjen, og gjennomføre en storsatsing på bevaring av naturmangfoldet.

Lagring av arvemateriale er ikke og skal ikke erstatte naturverntiltak i seg selv, men er en backup-plan i tilfelle alle de beste naturverntiltakene feiler.

Grønn Ungdom vil

1

I Norge:

1: Gi 100 millioner kroner til forskning på, og lagring av, arvemateriale som har stor verdi for naturmangfold i ulike økosystem. 2: Gjennomføre en storsatsing og bli ledende på forskningen og lagringen av arvemateriale til dyr som lever i norske og arktiske økosystem. 3: Starte prosjekter innenlands, i Arktis og andre steder i verden med hensikt å restaurere naturmangfold og natur som har forsvunnet, så lenge det er gjort en grundig utredning g det er klart at disse ikke vil få negative konsekvenser for det nåværende økosystemet. 4: Jobbe for at bevaringsprosjekter for arvemateriale ikke skal gjennomføres på bekostning av andre naturbevaringstiltak.

2

Internasjonalt:

Nytte bi- og multilaterale avtaler til å oppfordre andre land til å opprette lagringsplasser for arvemateriale, med hensikt om å desentralisere lagringen av dette.

Enig med oss?

Bli med i kampen for naturmangfoldet!

Meld deg inn i Grønn Ungdom!