Til forsiden

Byer for mennesker, ikke biler!

I dag er de fleste byene våre laget på bilenes premisser. Slik trenger det ikke å være!

Byer for mennesker, ikke biler!

Stadig flere mennesker flytter til byene. Det gir både nye muligheter, men også nye utfordringer. Grønn Ungdom vil jobbe for en ny, nasjonal bilpolitikk. Vi kan få ned klimagassutslippene, samtidig som vi skaper byer og tettsteder som er gode å bo i. Ikke alle biler vil slippe ut CO2 på sikt, men de vil fortsatt være støyforurensende og utgjøre en risiko for barn i trafikken. I tillegg legger bilbasert utvikling beslag på store arealer. I byer er areal en knapphetsressurs. Grønn Ungdom vil gi plass til parker, trær, fontener og gode møterom for alle – fremfor harde flater, veier og parkeringsplasser for bilene.

Grønn ungdom vil

1

Vei

1. Redusere klimagassutslippene fra veitrafikken med 95 prosent innen 2030 2. Gå mot alle nye kapasitetsøkende motorveiutbygginger 3. Gå mot alle nye kapasitetsøkende bilveier, med mindre kapasitetsøkningen skjer for å gjøre veien tryggere 4. At alle bymiljøpakker og byvekstavtaler skal ha som premiss at trafikken og utslippene skal reduseres, og at det skal innføres bilfrie områder, mer sykkelvei og flere gågater 5. Gi kommunene større handlingsrom for å innføre lavere fartsgrenser og redusere den generelle hastigheten i tettbygde strøk fra dagens 50 km/t til 40 km/t, og til 30 km/t i byområder med blandet trafikk og til 20 km/t rundt skoler og barnehager 6. Gi kommunene større handlingsrom overfor statlige veimyndigheter, slik at de får mulighet til å transformere statlige og fylkeskommunale veier til bygater. 7. Styrke håndhevingen av trafikkregler, særlig brudd på forbud mot å stanse og brudd på fartsgrenser i tettbygde strøk. 8. Åpne for at elever på videregående skole skal kunne ta lappen på enkelte linjer der man er helt avhengig av lappen, og enkelte svært bilavhengige deler av landet 9. Rassikring skal prioriteres over å bygge kapasitetsøkende bilveier 10. Stille krav om at ny asfalt skal inneholde plantebasert bindemiddel

2

Fossilbiler

1. Forby salg av private fossilbiler så fort som mulig 2. Gradvis øke bensin- og dieselavgiften med ti kroner literen. Prisen bør trappes opp til 15 kroner innen 2027 i områder der det finnes et tilstrekkelig og velfungerende kollektivtilbud samt et veletablert ladenettverk for el-biler. Opptrapping i områder uten slike tilbud som i distriktene skal først skje når et tilstrekkelig kollektivtilbud er sikret og nok ladestasjoner er bygget ut. Avgiften skal ikke gjelde for landbruksmaskiner. Bønder og kystfiskere skal kompenseres tilsvarende gjennom ekstra støtte 3. Det skal innføres en klimabelønningsordning. Inntektene fra økt bensin- og autodieselavgift for personbiler deles ut igjen til folk. Klimabelønningsordning skal utjevne forskjeller mellom by og land

3

El-biler

1. Alle i hele landet skal kunne leve gode liv uten fossilbil. Det må derfor bygges 1000 ladestasjoner årlig 2. Momsfritaket for elbiler, hydrogenbiler og biogassbiler bør ligge fast til nullutslippsbiler utgjør minst utgjør 80 prosent av nybilsalget 3. Det må bevilges 300 millioner til en nasjonal støtteordning for ladestruktur i borettslag og sameier 4. Teste ut løsninger med elbillading på lengre fergestrekninger, slik at elbiler kan lade om bord på fergene 5. Sikre at ladepunkter som bygges ut i distriktene plasseres ved lokalbutikker og naturlige samlingspunkter 6. Sikre flere ladepunkter for bilkollektiv og bildelingstjenester 7. I samarbeid med EU og aktørene i bransjen jobbe for felles teknologiske systemer for lading, slik at en kan betale med samme app, samt bankkort 8. Stille krav om at det skal brukes en standardisert ladekabel som passer til alle elbiler uavhengig av produsent. 9. Kreve at elbilaktørene skal oppdatere om elbilladere ikke fungerer, slik at man sikrer forutsigbarhet for sjåfører. 10. Jobbe for at Enova jobber teknologinøytralt med utslippskutt, og at blant annet biogass, elbiler og hydrogendrevne biler skal likebehandles. 11. Heve taket på parkerinsavgift for elbiler fra 50 prosent til 100 prosent av full avgift. I byer skal elbiler betale lik parkeringsavgift som andre biler

4

Autonome biler

1. På sikt gjøre autonome kjøretøy til en del av bestillingstransporten for kollektivselskapene for å styrke kollektivtilbudet, både i by og bygd 2. Bidra til at autonome kjøretøy kan sørge for taxitjenester, særlig i distriktene 3. Gå i dialog med EU om felles regelverk for autonome biler 4. Kreve en juridisk eier av bilene, som kan bli holdt ansvarlig ved ulykker

5

Tungtransport

1. Fase ut salg av nye fossile varebiler innen 2024. 2. Jobbe for at utrykningskjøretøyer og andre kjøretøyer har nullutslippsteknologi, såfremt krav til sikkerhet kan oppfylles 3. Sørge for en komplett verdikjede for avansert biodrivstoff som drivstoff til tungtransport, med både produksjon, distribusjon og fyllestasjoner 4. Gi biogasskjøretøy fritak for bompenger 5. Ha en storsatsing på biodrivstoff for langtransport og lastebiler, som eneste kortsiktige fossilfrie løsning for lastebiler. Bygge opp infrastruktur for biodrivstoff og sikre forutsigbarhet for distributører

6

Gående og syklende

1. Endre hierarkiet for gater i storbyene, slik at myke trafikanter og kollektivtransport prioriteres 2. Prioritere gående, syklende og kollektivtrafikk i veikryss 3. Innføre momsfritak på sykler, el-sykler og el-lastesykler 4. Opprette en støtteordning for vareleveranser med lastesykkel og andre lignende alternativer til lastebiler og varebiler 5. Gi støtte til bygging av sykkelhotell ved jernbanestasjoner, kollektivknutepunkt og andre viktige reisedestinasjoner 6. Gjøre det påbudt med hjelm for syklister under 15 år, og kreve at utleieselskaper for elsykler og elsparkesykler tilbyr hjelm

7

Kollektivtrafikk

1. At det må være mulig å leve uten privatbil for alle som bor i et tettbygd strøk. Det krever en historisk satsing på kollektivtransport, sykkel og bildelingsordninger. Staten bør ta 50% prosent av kostnaden for kollektiv- og sykkelutbygginger i kommunene uten øvrige betingelser. 2. At reduksjonen av privatbilisme ikek skal bidra til sentralisering eller virke usosialt mot bygda. Byene skal jevne ut for bruk av elbil på bygda hvor et omfattende kollektivtilbud ikke er ressurseffektivt 3. Staten må fullfinansiere store kollektivprosjekter i de store byene, og prioritere gang- sykkel- og kollektivprosjekter fremfor nye bilveier 4. Jobbe for utslippsfri kollektivtransport, og at staten fortsatt skal kompensere for merkostnader fylkeskommunene har med å kjøpe utslippsfri transport 5. At all ny kollektivtransport som blir kjøpt inn skal oppfylle krav til universell utforming. Kollektivtransport skal være et likeverdig tilbud for ethvert menneske, uavhengig av funksjonsgrad. 6. Jobbe for å raskt gjøre all kollektivtransport universelt utformet 7. Teste ut gratis kollektivtransport i helgene eller teste ut gratis kollektivtransport i storbyene i helgene 8. Gjøre det enklere å ta med sykkel på kollektivtransport 9. Utrede biltog mellom de største byene i Norge, og til utlandet, slik at en kan ta tog med bilen fra f. eks Oslo til Narvik i stedet for å kjøre

8

Byplanlegging og -regulering

1. Plan- og bygningsloven må skrives om. Det må være et premiss for godkjenning at byggeprosjekter kan oppfylle gjeldende trafikkreduksjonsmål 2. Øke antall HC-plasser, og ha HC-plasser godt spredt utover byen, også i ellers bilfrie soner 3. I områder med byvekstavtaler skal staten og Statens Vegvesens sine hensyn til å få bilen raskest mulig frem vike til fordel for gode bomiljø, reduserte utslipp, grøntarealer og byutvikling 4. Alle bymiljøpakker og byvekstavtaler skal ha som premiss at trafikken og utslippene skal reduseres, og at det skal innføres bilfrie områder spesielt i sentrum i byene, mer sykkelvei og flere gågater. 5. Utrede behovsprøving av bil i by, slik at grupper som har eksplisitt behov for bilen har enkelte forbeholdte parkeringsplasser i urbane strøk med få parkeringsplasser. De behovsprøvde gruppene skal inkludere mennesker med HC-bevis, varelevering av større kolli, renovasjonsbiler, hjemmetjenesten og utrykningskjøretøyer. Utrede om andre trafikkantgrupper skal være med 6. Det skal være tillatt å bygge boliger uten parkeringsplass, så lenge en andel av boligene i området har parkeringsplass 7. Tilby flere p-plasser for bilkollektiver, også i tilknytning til borettslag og nabolag i tettbygde strøk

Enig med oss?

Bli med i kampen for menneskevennlige byer

Meld deg inn i Grønn Ungdom!