Til forsiden

Bolig for folk, ikke bolighaier!

Norsk boligpolitikk burde ha som mål å gi alle tak over hode, ikke å mate bolighaiene!

Ungdom foran boligspekulanter!

Norsk boligpolitikk har lenge vært halvhjertet og populistisk. Resultatet er den storstilte prisutviklingen som nå har alvorlige konsekvenser for ungdom og forsterker sosiale forskjeller. Vi må skattlegge annerledes for å begrense prisveksten, og vi må prioritere kvalitet der folk skal bo. Det er på tide å ta boligmarkedet ned på bakken, og prioritere ungdom fremfor spekulanter!

Grønn Ungdom vil

1

Begrense boligprisveksten

1. Gradvis trappe ned og til slutt fjerne rentefradraget 2. I større grad skatte gevinst ved salg av bolig 3. Øke formuesverdien på sekundærbolig til 100% 4. Øke taket på formuesverdi til 100% av markedsverdien på fritidsboliger 5. Utrede egen skatt på sekundær- og fritidsboliger 6. Fjerne taket på eiendomsskatt i kommunene 7. La kommunene sette egen eiendomsskatt på fritidsboliger, og kreve at den ikke kan være lavere enn for primærboliger 8. Utrede effektene av og mulige innretninger på skatt på ferdigregulerte tomter og boligarealer 9. Fjerne dokumentavgiften 10. Vurdere strengere begrensninger på husholdningers låneopptak 11. Avskaffe BSU, utrede alternative ordninger og bruke midlene på mer treffsikre tiltak. 12. Ikke avskaffe BSU før andre alternativer er sikret. 13. Opprette en tredje boligsektor i alle storbykommuner med ”leie-til-eie”-ordning, som skal sikre lavere priser 14. Legge særlig vekt på gode ikke-kommersielle offentlige møteplasser, herunder belysning, parker, bibliotek og ungdomsklubber, i områder med trangboddet og levekårsutfordringer. 15. La private selskaper bygge studentboliger på lik linje med studentsamskipnadene. 16. Innføre prøveordning med kombinerte omsorgs-/studentboliger 17. Etablere en finansieringsordning for bygging av elevhybler etter samme modell som studentboliger. 18. Avskaffe forkjøpsretten 19. Innføre et eget regelverk for å få lov til å leie ut, for eksempel en søknadsordning eller et obligatorisk sertifiseringskurs. 20. Innføre upersonlig boplikt i storbyene. 21. Utrede personlig boplikt i storbyene. 22. Utrede "pristak" på utleieboliger 23. Øke borteboerstipendet slik at dette dekker livsopphold. 24. Tilrettelegge for bygging av Tiny houses og Tiny house communities og andre boformer. 25. Utrede mulighet for å øke borteboerstipendet mer på steder med høyere bokostnader.

2

Sikre gode boliger

1. Bygge 5000 studentboliger i året, inntil en nasjonal dekningsgrad på 20 % er nådd 2. Stille strenge krav til kvalitet, arkitektur, grøntareale og blandet boligsammensetning ved nye byggeprosjekter. 3. Gi matjorden mye strengere nasjonalt vern, og prioritere vern framfor utbygging 4. Arbeide for at kommuner skal støtte opp om og utvikle flere grønne, kollektive boformer 5. Sikre tilstrekkelig finansiering til å bygge og kjøpe tilstrekkelig med kommunale boliger til å dekke behovet i alle kommuner 6. Flytte oppussing av kommunale bygg fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett i kommunene, for å gjøre det enklere for kommuner å ta vare på og utbedre eksisterende kommunale bygg og boliger 7. Ha en nullvisjon for hjemløshet i Norge for både norske borgere og utenlandske borgere som oppholder seg her over tid 8. Innføre en obligatorisk sertifiseringsordning for utleiere, med formål å sikre bedre og mer inkluderende bomiljø, lavere konfliktnivå og større beboermedvirkning for leieboere. 9. Sørge for at det bygges en tilstrekkelig mengde rullestoltilgjenglige boliger, spesielt i befolkningstette områder.

Enig med oss?

Bli med i kampen for en rettferdig boligpolitikk

Meld deg inn i Grønn Ungdom