Til forsiden

Betongindustrien trenger et grønt skifte!

Betong er en klimaversting. Vi vil gjøre den til en klimavinner!

Hva er greia med betong?

Betong er et utrolig nyttig og anvendelig materiale. I dag er faktisk halvparten av alle byggematerialer laget av betong. Dessverre slipper betong ut masse klimagasser. Produksjonen av betong står for mellom 5 og 7 prosent av verdens CO2-utslipp! Det er like mye som det verdens militære styrker slipper ut til sammen.

Trenden for bruk av betong er stadig økende. Dette fører med seg et ansvar. Det finnes både spennende teknologi og forskning på feltet, men vi ser imidlertid ingen tendens til at disse løsningene blir tatt i bruk i stor nok skala.

Vi trenger ny politikk! Å sørge for gode klimaløsninger for betongindustrien er en viktig brikke i å kutte verdens klimagassutslipp.

Grønn Ungdom vil

1

Stille krav til produksjon av betong

1. Stille krav til nullutslipp fra produksjonen innen 2035 2. At også betongindustrien skal omstille seg til å bli mer klimavennlig, og insentiverer til dette med økte klimagassavgifter og klimagassbudsjetter hos produsentene 3. Sikre betydelig statlig finansiering av karbonfangstprosjekter knyttet til sement- og betongproduksjon 4. At betong som under produksjon har utslipp som ikke lagres gjennom karbonfangst og lagring eller EUs kvotemarked forbys i Norge fra og med 2035

2

Stille krav betong i byggeprosjekt

1. Utrede en støtteordning for byggeprosjekter med lavutslippsmaterialer 2. Utrede en betongavgift på konvensjonell betong i nye byggeprosjekter som gjør det mer lønnsomt å velge andre alternativer 3. Sikre at karbonavgifter gir insentiver til redusert betongbruk og redusert klimabelastning 4. At det skal settes krav om sterkere materialer og lengre levetid for betongkonstruksjoner i utviklingen av nye alternativer 5. Stille krav til bygg- og anleggsbransjen om ombruk av betong 6. Utvide påbudet om silikastøvbetong i alle offentlige broer, til å gjelde alle offentlige byggeprosjekter hvor betong tas i bruk, og det lar seg gjøre

3

Støtte ny forskning på betong

1. Bevilge støtte til forskning på nye typer klimavennlig og bærekraftig betong 2. Innvilge støtte til internasjonale og nasjonale forskningsprosjekter som handler om utvikling av klimavennlige og bærekraftige alternativer til tradisjonell betong 3. Sikre midler til forskning på ombruk og resirkulering av betong

Enig med oss?

Bli med i kampen for en bærekraftig framtid

Meld deg inn i Grønn Ungdom!