Forbrukslån
Casinor.com

Valgkomiteens innstilling er klar!

VALGKOMITEENS PROSESS

Valgkomiteen konstituerte seg tidlig i mars. Frem til sommeren dannet vi grunnlaget for prosessen vi har hatt i høst i form av fremdriftsplan og utvikling av kriterier. Basert på diskusjon innad i komiteen, innspill fra LS og sentralstyret og arbeid fra forrige valgkomité, ble det utviklet et sett kriterier for kandidater til sentrale verv, og til sammensetning av helheten. Det ble gjennomført kartleggingsintervjuer med sentralstyret og ledelsen i juni. Kontrollkomitéen fikk oppfølging over e-post.

Etter sommeren gikk hele organisasjonen, valgkomitemedlemmene inkludert, i valgkampmodus, og vi startet ikke intervjuprosessen før slutten av september. Selv om vi tidlig fikk innspill på at innstillingen burde være ferdig til årsmøtesesongen i fylkeslagene, valgte vi altså å heller ta hensyn til valgkampen. Vi har i stedet hele tiden oppfordret kandidater til sentrale verv til å også stille til styrene i sine respektive fylkeslag og heller trekke seg om vi skulle innstille på dem.

Til grunn for innstillingen ligger kriteriene som ble vedtatt tidlig i prosessen. Vi har innstilt personer på bakgrunn av hvordan vi mener de oppfyller kravene, både som enkeltperson, i sin rolle og som en del av et helhetlig sentralstyre. Vi har fulgt kriteriene i prioritert rekkefølge. I tillegg til kriteriene har vi tatt hensyn til hvordan vi får en helhetlig god gruppedynamikk.

Vi mottok innspill til kandidater fra valgkomiteen ble konstituert og helt til siste del av intervjufasen. Innspillene kom fra medlemmer, det sittende sentralstyret, kontrollkomiteen, MDG-medlemmer og fra valgkomiteen selv. Vi fikk totalt inn over 120 innspill, hvorav omtrent 55 valgte å stille seg til disposisjon for verv. Vi har intervjuet alle kandidatene som stilte seg til disposisjon for vervene talsperson, generalsekretær, internasjonal kontakt, sentralstyremedlem, kontrollkomitéleder og kontrollkomitémedlem og kontrollkomité-vara. I tillegg har vi lest skriftlige beskrivelser av kandidater som stiller til MDGLM-delegasjonen.

Basert på intervjuprosessen vurderte vi alle kandidatene som hadde stilt seg til disposisjon, og plukket til slutt nøye ut kandidatene vi innstiller på, basert på de kriteriene vi hadde vedtatt. Valgkomiteen er svært fornøyde med den innstillingen vi nå leverer til landsmøtet, og er sikre på at dette er en gjeng med folk som utfyller hverandre godt og som kan være med på å løfte GU til nye høyder både organisatorisk og politisk.

 

Vennlig hilsen

 

Valgkomiteen i Grønn Ungdom

Guri Barka Martins (leder), Juni Berg-Nilsen, Halvard Håvardsrud, Eline Haakestad, Oda Sofie Pettersen og Helena Bugge (vara)