Forbrukslån
Casinor.com

Valgkomiteens innstilling er klar!

Prosess

Valgkomiteen konstituerte seg i januar. I løpet av februar og mars ble en plan for prosess vedtatt og oppfølginsfylker fordelt mellom valgkomitémedlemmene. Basert på diskusjon og erfaringer fra forrige valgkomité ble det utviklet et sett av kriterier for kandidater til sentrale verv, og til sammensetting av helheten. Det ble gjennomført kartleggingssintervjuer av sentralstyret og ledelsen i juni. Kontrollkomitéen fikk oppfølging over e-post. Utlysningen til vervene kom i to runder, den første i juni og den andre i august. Etter tilbakemeldinger fra organisasjonen valgte valgkomiteen å endre prosessen slik at innstillingen skulle bli ferdigstilt i september i stedet for oktober. Begrunnelsen er at innstillingen skal kunne komme før årsmøtene i fylkeslagene. Selv om valgkomiteen rettet seg etter disse tilbakemeldingene, ønsker vi å understreke at det også finnes ulemper ved å komme med innstillingen tre måneder før landsmøtet. 

Kriteriene som valgkomiteen har lagt til grunn er en videreutvikling av kriteriene fra i fjor. Gjennom kontakt med fylkene og oppfølgingsintervju med de sittende i vervene fikk vi bekreftet at kriteriene stemmer overens med hva som er ønsket i dag. Kriteriene for kandidater har vært offentlige og tilgjengelige på Grønn Ungdom sine nettsider. 

Vi mottok innspill til kandidater fra valgkomiteen ble konstituert og helt til siste del av intervjufasen. Innspillene kom fra medlemmer i fylkeslagene, det sittende sentralstyret og kontrollkomiteen eller fra valgkomiteen selv. Vi har intervjuet alle kandidatene som stilte seg til disposisjon for vervene talsperson, generalsekretær, internasjonal kontakt, sentralstyremedlem, kontrollkomitéleder og kontrollkomitémedlem. 

Tre ulike valgkomitémedlemmer meldte seg inhabile overfor tre ulike kandidater. De som erklærte seg inhabile var ikke involvert i intervjuene av disse kandidatene, og deltok ikke i diskusjon eller endelig beslutning om disse kandidatene. 

Basert på kandidatintervjuene vurderte vi alle kandidatene som hadde stilt seg til disposisjon, og plukket til slutt nøye ut kandidatene vi innstiller på, basert på de kriteriene vi hadde vedtatt. Dette ble gjort på et innstillingsmøte 19. september. 

Innstilling til sentralstyre

Årets valgkomité har hatt svært mange kvalifiserte kandidater å velge mellom, og det har vært en vanskelig prosess å skille dem. 

På enkeltpersonnivå har kriteriene for sentralstyremedlemmer vært motivasjon, kapasitet, spesialisering, erfaring, rollebevissthet, refleksjonsevne, tilføringsverdi og representasjon – i prioritert rekkefølge. Svært mange kandidater oppfylte alle disse kriteriene. 

Til sist ble derfor kriteriene for helheten i innstillingen til sentralstyret brukt for å skille kandidatene. Her er kriteriene som følger: representasjon, spesialisering og erfaring, valgkampdyktighet og kontinuitet. I valget av ledelsen har kontinuitet og valgkampdyktighet vært vektlagt mer enn geografisk spredning og meningsmangfold. Som følge av denne prioriteringen har valgkomitéen vektlagt representasjonskriteriene tungt i vurderingen av øvrige kandidater til sentralstyret. 

Med representasjon menes det at helheten i organene skal reflektere organisasjonens bredde og mangfold innen alder, kulturell bakgrunn, kjønnsuttrykk og faglig kompetanse. I tillegg innebærer representasjonskriteriet at geografisk spredning og meningsmangfold skal vektlegges særlig. I valgkomiteens øyne, og basert på tilbakemeldinger fra organisasjonen, er det svært viktig for medlemsmassen at organisasjonens meningsmangfold reflekteres i sammensetningen av sentralstyret, og at flertallet i sentralstyret, inkludert ledelsen, kommer fra andre steder enn Oslo.

I tillegg til disse hensynene legger vedtektene føringer for kjønnsbalanse. Innstillingen til kontrollkomité og sentralstyre oppfyller de føringene vedtektene legger.

Valgkomiteen sin innstilling er enstemmig og vi er trygge på at de enkeltpersonene vi har innstilt vil være ressurser for Grønn Ungdom i året som kommer. Vi mener også at personene vi har innstilt til sentralstyret utfyller hverandre godt og kan representere og forvalte det politiske meningsmangfoldet i Grønn Ungdom.

OBS: Shirin Bagheri var opprinnelig innstilt til sentralstyret, men trakk kandidaturet sitt i november grunnet manglende kapasitet. Valgkomiteen innstilte enstemmig på Miriam Akkouche til den åpne sentralstyreplassen.

Sentralstyret – innstilt av valgkomiteen.

Hulda Holtvedt (talsperson, gjenvalg)

Hulda er født i 1999 og oppvokst i Oslo. Fra ung alder imponerte Hulda stort med sin taleevne og engasjement, blant annet da hun var leder av Oslo Grønn Ungdom. Etter tre år som talsperson har hun fremdeles stor tillit i organisasjonen og er et forbilde for mange. 

Hulda har valgt å ha et fokus på å bygge opp ressurspersoner i partiet, samtidig som hun jobber for å inkludere og ivareta de unge og nye medlemmene. Hun reflekterer godt rundt Grønn Ungdom sin fremtid og er engasjert i hvordan ungdomspartiet skal vokse og hvordan hun som talsperson kan bidra til dette. Gjennom mange valgkamper har Hulda opparbeidet seg et politisk overblikk og en kunnskap som kan bidra stort i neste valgkamp. Hun representerer en sterk kontinuitet og har fremdeles mye å bidra med som talsperson. Valgkomiteen er stolte av å kunne innstille Hulda på sin fjerde periode.

Teodor Bruu (talsperson, gjenvalg)

Teodor er født i 1994, er oppvokst i Oslo og har studert filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har vært lenge i organisasjonen, blant annet med flere år i sentralstyret før de siste to periodene hvor han har vært talsperson i Grønn Ungdom. Han er også leder for bydelsutvalget i Gamle Oslo og representerer slik de unge folkevalgte.

Teodor har som talsperson evnet å sette sine visjoner for Grønn Ungdom ut i live og slik løftet organisasjonen opp og frem. Han har vært med å sikre at Grønn Ungdom setter premissene for norsk offentlig debatt med offensive utspill i media, og imponerende debattferdigheter i riksdekkende tv og radio. Samtidig er han opptatt av enkeltmenneskene i organisasjonen vår, og gjør en kjempeinnsats med blant annet oppfølging av de politiske utvalgene i Grønn Ungdom. Sammen med resten av ledelsen representerer Teodor en helt unik kontinuitet som er avgjørende for å bygge organisasjonen og ruste den for valgkamp. Valgkomiteen er stolte av å kunne innstille Teodor på sin tredje periode.

Miriam Staffansdotter Langmoen (generalsekretær, gjenvalg)


Miriam er født i 1994, er oppvokst i Oslo og har lang fartstid i Miljøpartiet De Grønne, Grønn Ungdom og De Grønne Glitrende, i tillegg til verv i andre organisasjoner. Miriam har vært generalsekretær for Grønn Ungdom siden landsmøtet i 2019, og satt som sentralstyremedlem i to år før det. Hun har en bachelorgrad i økonomi fra USA og var medisinstudent ved Universitetet i Oslo før hun begynte å jobbe fulltid for Grønn Ungdom. 

Miriam har imponert valgkomiteen med sin faglige og organisatoriske tyngde, og sitt tillitsvekkende vesen. Organisasjonen har dette året vært gjennom en stor profesjonaliserings- og ansettelsesprosess – et ansvar hun synes å håndtere godt. Videre opplever vi at hun spiller en konstruktiv rolle i ledelsen. Ikke minst har Miriam vært en solid leder under koronakrisen, med en seriøs håndtering av sikkerhet i organisasjonen. Vi vet at Miriam har tydelige ambisjoner for videreutvikling av Grønn Ungdom, som har blitt begrenset på grunn av pandemien, og vil gjerne se henne jobbe videre med å sette strategier og visjoner ut i livet gjennom året som kommer

Pauline Tomren (internasjonal kontakt, ny)

Pauline Tomren er født 1999 er oppvokst på Osterøy og Kamerun (fire år). I Bergen utdanner hun seg til å bli sosialarbeider, og var i 2019 på utveksling til Tanzania. I Hordaland og siden Vestland GU har hun erfaring med de fleste verv som finnes i fylkeslaget. I hjemkommunen har hun vært lokallagsleder i MDG og er i dag styrevara i MDG Vestland og medlem av MDGs nasjonale Grønt kvinnenettverk. I tillegg til solid erfaring med valgkamp i Grønn Ungdom kommer folkevalgterfaring som fylkestingsrepresentant hvor hun er medlem av utvalg for opplæring og kompetanse. 

Pauline brenner særlig for klimarettferdighet, de svakeste i samfunnet og likestilling. Organisatorisk er hun opptatt av å ivareta organisasjonens medlemmer, skolering og engasjere flest mulig til politisk arbeid. Både engasjement, personlige og utdanningsrelaterte erfaringer vil komme hele den grønne ungdomsbevegelsen til gode med henne som internasjonal kontakt. Hennes kapasitet, organisasjonsbygging og politiske sans gjør valgkomiteen trygg på at hun vil fylle rollen godt og styrke sentralstyret. En vid erfaring med både GU, MDG og realpolitikk fra Vestlandet sammen med Paulines interesser, meninger og bakgrunn bidrar til et mangfoldig sentralstyre.

Elisabeth Udjus (sentralstyremedlem, gjenvalg)

Elisabeth Udjus er født i 1998 og oppvokst i Søgne i Agder. Hun har flere års engasjement bak seg i Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne, og sitter nå i sin andre periode i Grønn Ungdoms sentralstyre. Utenfor dette studerer hun statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og sitter som folkevalgt i Kristiansand sitt bystyre. Elisabeth har vist seg som et dyktig sentralstyremedlem. Hun kommuniserer tydelig, jobber effektivt, og har lagt tung innsats inn i blant annet skoleringsarbeidet i organisasjonen. Samtidig viser hun stor refleksjonsevne og rolleforståelse. I sentralstyret vil Elisabeth representere de unge folkevalgte i Grønn Ungdom og kontinuitet. Videre vil valgkomiteen trekke frem at hun bidrar med et verdifullt meningsmangfold til sentralstyret, blant annet i spørsmål knyttet til blokkuavhengighet og økonomiske spørsmål. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille Elisabeth til sin tredje periode i sentralstyret.

Tobias Stokkeland (sentralstyremedlem, gjenvalg)

Tobias Stokkeland er født i 1999, oppvokst i Kristiansand og bosatt i Bergen, hvor han studerer sammenlignende politikk. Han har vært aktiv i Grønn Ungdom i mange år, først gjennom fylkeslaget i Agder. Nå sitter han i sin andre periode i sentralstyret. Tobias er sterk på næringspolitikk, økonomisk politikk og utviklingspolitikk. De siste to årene av videregående gikk han på UWC i Swaziland, som har beriket hans internasjonalt perspektiv på politikken. Tobias er en tydelig valgkampstrateg, håndterer ansvar, og har opparbeidet seg bred erfaring og kjennskap til organisasjonen. I sentralstyret vil Tobias representere et mangfold av politiske perspektiv, og kontinuitet. I tillegg vil valgkomitéen trekke fram at han har stor sosial kapasitet, er interessert i mennesker og lett å prate med for medlemmer i hele organisasjonen. Valgkomitéen er glade for å kunne gjeninnstille Tobias til sentralstyret. 

Christine Evjen (sentralstyremedlem, gjenvalg)

Christine Evjen er født i 2000, oppvokst i Oslo og bosatt samme sted, hvor hun studerer psykologi. Christine har vært aktiv i Grønn Ungdom siden 2016 og har blant annet bakgrunn som leder for Oslo Grønn Ungdom, hvor hun var valgkampsansvarlig i 2019. Christine sitter nå sin første periode som sentralstyremedlem. Det siste året har Christine vært kommunikasjonssjef i Grønn Ungdom, og lagt ned svært mye arbeidstid i organisasjonen. Christine er en av kandidatene som utmerker seg med et sterkt engasjement for organisasjonsdrift og kommunikasjonsoppgaver. Hun er dedikert, pliktoppfyllende og har omfattende erfaring med operativ valgkamp fra Oslo GU, som vi tror vil komme godt med i 2021. I kommende periode vil Christine representere kontinuitet i sentralstyret. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille henne til sin andre periode.

Sigurd Sønstelie (sentralstyremedlem, ny)

Sigurd Sønstelie er født i 1998 og oppvokst i Oslo hvor han også studerer utviklingsstudier. Han er for tiden arrangementansvarlig i Oslo Grønn Ungdom, et arbeidskrevende verv han legger ned stor innsats i. Gjennom ansettelse i MDG har han skaffet seg erfaring med profesjonelt innsamlingsarbeid og medlemskontakt. Han er muntlig sterk og har erfaring fra det nasjonale debatteamet i skolevalget. Organisatorisk innsikt har Sigurd også fra sentralstyret i Spire, hvor han har ledet klimautvalget. Der har han dyrket engasjement for global rettferdighet, bærekraftig matproduksjon og hva Norge og Vesten kan lære av det globale sør. Videre har han et bredt spekter av interesser fra LGHBTQI+ til energipolitikk. Sigurds erfaringer vil være en stor ressurs for sentralstyret og organisasjonen.

Jørgen Narvestad Anda (sentralstyremedlem, ny)

Jørgen er født i 1994 og oppvokst i Randaberg i Rogaland og utdannet økologisk agronom ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. For tiden studerer han miljø og naturressurser på NMBU i Ås. Han har vært med i Grønn Ungdom siden 2012 , har vært med på å stifte både fylkeslag og lokallag, og har vært Grønn Ungdom sin representant i Alliansen ny landbrukspolitikk i to perioder. Der har han vært med å skrive Alternativ Landbruksmelding og deltatt på innspillsrundene inn mot bondeorganisasjonene i forkant av jordbruksforhandlingene. I så måte har han erfaring fra både praktisk arbeid og politikkutvikling. Jørgen vil bringe faglig tyngde inn i sentralstyret, med sine kunnskaper om natur, miljø og jordbruk, et helhetsblikk for organiseringen av samfunnet og hva politikk for primærnæringer vil si i praksis. Han har et grønt, systemkritisk perspektiv som sammen med geografisk mangfold utgjør en styrke for sentralstyret. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille Jørgen til sentralstyret.

Peter Thomsen Struthers (sentralstyremedlem, ny) 

Peter er født i 1996, er fra Skottland og har bodd i Norge i tre år. Han er utdannet innen klimavitenskap (environmental geoscience) fra universitetet i Edinburg. Fra Skottland har han erfaring med politikk, organisasjon og valgkamp fra partiet SNP og en studentskipnad. I Norge har han blant annet jobbet med profesjonell småskalaproduksjon av grønnsaker ved Markedshagen på Dokka i Innlandet. Han har erfaring fra MDG Vindafjord, og har vært aktiv i MDG Rogaland. Peter er enormt dedikert til klimasaken og valgkomiteen er overbevist om at Peter har stor tilføringsverdi, gjennom sin erfaring fra Skottland og sitt engasjement for distrikt og jordbruk. Han har et sterkt ønske om å bidra i valgkampen og ta del i den grønne bevegelsen i Norge. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille på Peter til sentralstyret.

Miriam Akkouche (sentralstyremedlem, ny) 

Miriam er født 1995, oppvokst i Alta og studerer i dag sammenliknende politikk i Bergen. Hun fikk en viktig rolle i Grønn Ungdom da hun stiftet fylkeslaget GU Finnmark i 2014. Der fikk hun erfaring med hvordan drive et lite fylkesstyre og hvordan Grønn Ungdom driftes. Hun har hatt en sentral rolle i utformingen av GU og MDGs reindriftspolitikk og stått i sentrum for kampen mot gruvedeponi i Repparfjorden. Miriam har ikke bare erfaring fra Grønn Ungdom. I 2015 ble hun valgt inn i Altas kommunestyre som ungdomskandidat, og i dag er hun bystyrerepresentant i Bergen kommune. Videre har hun hatt flere verv i MDG, blant annet har hun sittet i MDGs sentralstyre i perioden 2016-2017. 

Miriam har også studert arabisk og er interessert i internasjonale spørsmål, flyktningpolitikk, og det multikulturelle Norge fra islam til samisk kultur. Hun har erfaring med å kjempe for miljøet i saker som jordvern, oppdrett og oljenæringens utvidelser nordover i Barentshavet. I sentralstyret vil Miriam motivere enkeltmedlemmer i GU til å utvikle politikk, bygge lokal aktivitet og løfte deres meninger. Valgkomiteen er glade for å kunne innstille på Miriam til sentralstyret.

 

Sentralstyret – andre kandidater

Hvis man ønsker å benke på valgkomiteens innstilling, kan man få kandidatinformasjonen sin her ved å sende en e-post til kristina@gronnungdom.no. E-posten må også inneholde hvem av de innstilte man benker på.

Kontrollkomiteen

Per Silnes (leder, nytt verv) 

Per Silnes Tandberg er født i 1997, og har flere tillitsverv og roller i Grønn Ungdom bak seg. Det siste året har han sittet som ordinært medlem av kontrollkomiteen. Per studerer juss ved Universitetet i Oslo og er aktiv i Jussbuss. 

Valgkomiteen er glade for å kunne innstille en leder til Kontrollkomiteen som representerer kontinuitet, har vært tett involvert i kontrollkomiteens arbeid det siste året og kjenner Grønn Ungdom godt. Per utviser god rolleforståelse, har tydelige tanker om kontrollkomiteens rolle i organisasjonen og er motivert til å sette av tid til kontrollkomitéarbeidet i året som kommer. Valgkomiteen mener Per vil kunne innta en trygg, inkluderende og målrettet lederrolle i kontrollkomiten.

Balder Bryn Morsund (ordinært medlem, ny) 

Balder er født i 1998, oppvokst i Oslo og bosatt i Trondheim. Han studerer ved NTNU. Balder har bred erfaring fra blant annet Elevorganisasjonen. I Grønn Ungdom har han blant annet bak seg en periode som sentralstyremedlem og har deltatt på en rekke nasjonale arrangementer. 

Balder har solid organisasjonsforståelse og mye erfaring med vedtektsarbeid. Vi i valgkomiteen er glade for å kunne innstille en kandidat med Balders erfaring og kompetanse. Han er ryddig, utviser god forståelse for vedtektsarbeid og er motivert til å bruke tid på Grønn Ungdoms kontrollkomité i året som kommer. Balders erfaring og personlige egenskaper vil komme godt med.

Danielle Johanna Hansen (ordinært medlem, ny) 

Danielle er født 1999 og er fra Bodø. Hun har lang og bred erfaring i Grønn Ungdom, og vært på mange landsmøter og landsstyremøter opp igjennom. 

Med sin erfaring og gjennomføringsevne mener vi Danielle kan bidra stort til komiteens arbeid. Hun reflekterer godt rundt komiteens rolle i partiet og er motivert for å bidra med sin kunnskap.

Tora Tveiten (ordinært medlem, ny) 

Tora er født i 2001, oppvokst i Trondheim og bosatt på Ridabu, hvor hun går på folkehøgskole. Tora studerer musikk og har vært medlem av Grønn Ungdom i et år. 

Valgkomiteen mener Tora viser nysgjerrighet på og motivasjon for kontrollkomitearbeidet. Hun utviser god refleksjonsevne, resonnerer klart og er innstilt på å sette av tid til kontrollkomitéarbeidet i året som kommer. Vi er glade for å kunne innstille Tora som medlem av kontrollkomiteen, og mener hennes egenskaper komme godt med.

Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (ordinært medlem, ny) 

Ivar er født i 1999, oppvokst i Oslo og bosatt i Frankrike, hvor han studerer. Ivar har vært medlem av Grønn Ungdom i flere år, og har innehatt verv på fylkesnivå og som sentralstyremedlem. 

Ivar kjenner organisasjonen svært godt og er motivert for å legge ned en innsats for Grønn Ungdom, gjennom kontrollkomiteen, i året som kommer. Ivar har god organisasjonsforståelse, er engasjert og inkluderende. Valgkomiteen mener Ivars kjennskap til Grønn Ungdom og relativt nylige erfaring med å sitte i et sentralt verv, vil komme godt med for kontrollkomiteen i året som kommer. Vi er glade for å kunne innstille ham til komiteen.