Forbrukslån
Casinor.com

Må vi alltid ha mer?

Vi lever i verdens rikeste land i verdens rikeste tid. Hva i all verden skal vi med enda mer penger? Egentlig kunne vi ha jobbet gradvis mindre for hvert år uten å oppleve et fall i verdiskapningen. Vi kunne fått mer tid til å pleie sosiale relasjoner, familieliv, god mat, friluftsliv og alt annet som egentlig fyller livet med mening.

Bedre løsninger

Stadig bedre teknologiske løsninger og effektiv produksjon gjør at verdiskapning og velferd kan sikres, samtidig som arbeidstiden senkes. Nordmenn flest velger imidlertid ikke å benytte seg av denne muligheten. I stedet for å jobbe mindre fortsetter vi i stressende fulltidsjobber og opplever hvordan tidsklemma blir stadig mer kveldende. Hvorfor må vi absolutt hente utbyttet av den teknologiske utvikingen i form av mer lønn i stedet for mer tid?

Kortere arbeidstid er en logisk konsekvens av det fallende behovet for arbeid. Men i Norge har åttetimersdagen stått urørt i mer enn 90 år. I denne perioden har det norske BNP mangedoblet seg og resultert i en forbrukskultur som bidrar til å undergrave menneskehetens livsgrunnlag. Derfor er det nødvendig med et paradigmeskifte i den økonomiske politikken.

Regjeringen vil tredoble forbruket

En moderne økonomisk politikk må bygge på en erkjennelse av at jordas ressursgrunnlag er begrenset og den må bygge på en erkjennelse av at vi deler dette ressursgrunnlaget med syv milliarder mennesker. I dag står kravet om økonomisk vekst i vestlige land i direkte motstrid til fattigere gruppers mulighet til å få dekket sine vitale behov. Den norske regjeringens perspektivmelding fra 2009 legger imidlertid opp til en ny tredobling av den norske kjøpekraften i perioden frem til 2050.

Et grønnere samfunn vil også være et bedre, tryggere og sunnere samfunn. Mer tid til trening og bedre muligheter til å kombinere omsorgsoppgaver i familien med full jobb, mindre stress, færre helseplager og økt livskvalitet vil ha positiv virkning, også på det samfunnsøkonomiske regnskapet. I tillegg viser en rekke undersøkelser at veldig mange faktisk ønsker seg mer tid og ikke høyere lønn. Allikevel er det liten interesse for dette temaet på Stortinget. Mottoet fra både venstresiden og høyresiden er snarere: Jobb mer, produser mer, kjøp mer, øk veksten! Et dansk forslag om å øke arbeidstiden for å løse den økonomiske krisen fikk endatil applaus fra flere norske regjeringspartier.

Lavere arbeidstid – et sosialt miljøtiltak

Ideen om å produsere seg ut av krisen er mildt sagt reaksjonær og ikke minst usosial. I stedet for at de arbeidstakerne med de mest utsatte jobbene og de svakeste rettighetene blir stående helt uten jobb bør samfunnet ta konsekvensene av at behovet for arbeid faller og senke normalarbeidstiden.  En grønn omlegging av økonomien er et påkrevd globalt omfordelingstiltak. Men en slik reform må samtidig ledsages av en sterkere nasjonal omfordelingspolitikk.  Også i Norge finnes det enkelte grupper som faktisk fortjener reallønnsvekst. Bekjempelse av klasseskiller og reell likelønn blir enda viktigere når den totale potten ikke vokser med fire prosent for hvert år.

I dag bruker vi teknologiutviklingen til å skape kriser i stedet for å løse dem. En bærekraftig økonomisk politikk må begrense forbruket, samtidig som økonomien må bli mer miljøvennlig. Målet må være at prisen på et produkt også reflekterer miljømessige og sosiale kostnader ved produksjonen – min drøm er at selv en klimaskeptisk Frp -velger kjøper økologisk melk og fair trade merket kaffe. Ikke fordi noen tvinger ham til det, men fordi disse produktene koster minst. Hvis vi samtidig bytter ut reallønnsvekst med mer fritid har vi tatt flere viktige og nødvendige steg i retning av en bærekraftig økonomi.

15 timers arbeidsuke?

Den britiske regjeringens bærekraftskommisjon er blant dem som konkluderer med at det er på høy tid at vestlige land begynner å ta ut produktivitetsøkningen i fritid og ikke lønnsvekst.  Et annet britisk fenomen, økonomen John Maynard Keynes tok opp det samme temaet i ”Possibilities for Our Grandchildren” allerede i 1930. Keynes pekte på at det skulle komme en tid der menneskene kan glemme strevet etter mindreverdige mål som økonomisk vekst og vie kreftene til mer interessante sysler. Favorittøkonomen til sosialdemokrater som Jens Stoltenberg og Gordon Brown hadde en fremtidsvisjon om en arbeidsuke på ned mot femten timer og foreslo at veksten burde stanses på et nivå som tilsvarer en fire, eller åttedobling av nivået på 30 – tallet.  Her i Norge har vi faktisk åttedoblet økonomien vår og kan dermed starte nedtrappingen av arbeidstiden med god samvittighet. La oss gjøre noe mer interessant!

Knut Falk Qvigstad

Leder i Grønn Ungdom (saken har vært på trykk i Ny Tid)

Leave a Reply