Forbrukslån
Casinor.com

Tannløs klimamelding

Grønn Ungdom mener Regjeringens klimamelding ikke på langt nær inneholder tilstrekkelige tiltak for å redde verdens klima. Ungdomspartiet er kritiske til at målet om at ⅔ av utslippskuttene skal tas innenlands, fremstilles som en seier.

– Fordi utslippsmålet i klimameldingen er i forhold til referansebanen for 2020, trenger Norge bare å kutte ned mot seks prosent av våre nasjonale utslipp innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå. Dersom alle rike land skulle kuttet like lite ville verden styre mot en global oppvarming på rundt fem grader, sier Hallvard Surlien, talsmann i Grønn Ungdom.

De viktigste tiltakene i klimameldinga er dobbeltspor i intercity-triangelet innen 2020, økt CO2-avgift på norsk sokkel og et eget klimafond for industrien. Grønn Ungdom er fornøyde med at meldinga legger opp til en stor satsning på kollektivtrafikk, men mener det hjelper lite i det store bildet.

– Dette er viktige enkelttiltak, men fører dessverre ikke til vesentlige reduksjoner i norske klimagassutslipp. Sett opp mot målet om å begrense global oppvarming til under to grader, er dette langt fra tilstrekkelig, sier Surlien.

Grønn Ungdom mener det viktigste klimatiltaket Norge kan gjøre er å redusere aktiviteten i norsk petroleumsnæring betydelig. De ønsker å stanse åpning av nye olje- og gassfelt og å redusere tempoet på eksistrende felt.

– En gradvis utfasing av norsk petroleumsvirksomhet er helt nødvendig. Dessverre er alle partiene på Stortinget i dag enige om å fortsette dagens høye utvinningstempo. Skal vi løse klimaproblemet må vi tørre å ta de grepene som må til for å skape et lavutslippsamfunn, avslutter Surlien.

One thought on “Tannløs klimamelding

Leave a Reply