Forbrukslån
Casinor.com

Stø kurs mot livsfarlige klimaendringer

Finansminister Sigbjørn Johnsens image som trygg og jordnær bestefar er ikke like troverdig når statsbudsjettet for 2012 holder stø kurs mot livsfarlige klimaendringer, mener Grønn Ungdom. I 2010 økte norske klimagassutslipp med nesten fem prosent. Allikevel inneholder budsjettet nesten ingen tiltak for å redusere klimagassutslipp innenlands. Klimabevilgningene går, i stedet, til kvotekjøp, støtte til avskoging i u-land og CO 2 håndtering. Dermed viderefører Jens Stoltenberg fokus på internasjonalt arbeid og renseteknologi som sine klimapolitiske hjertebarn.

Finansminister Sigbjørn Johnsens image som trygg og jordnær bestefar er ikke like troverdig når statsbudsjettet for 2012 holder stø kurs mot livsfarlige klimaendringer, mener Grønn Ungdom.

I 2010 økte norske klimagassutslipp med nesten fem prosent. Allikevel inneholder budsjettet nesten ingen tiltak for å redusere klimagassutslipp innenlands. Klimabevilgningene går, i stedet, til kvotekjøp, støtte til avskoging i u-land og CO 2 håndtering. Dermed viderefører Jens Stoltenberg fokus på internasjonalt arbeid og renseteknologi som sine klimapolitiske hjertebarn.

 – Det er viktig og riktig å satse på disse tiltakene, men vi løser ikke klimaproblemene uten å sette grenser for oljeindustrien og kutte i egne utslipp sier GU – leder Knut F Qvigstad. Med inntekter fra oljeindustrien på 341 milliarder kroner i i 2012, mener han regjeringen bærer et tungt ansvar for å bidra til å stoppe livsfarlige klimaendringer og at dette burde reflekteres langt tydeligere i statsbudsjettet.

Grønn Ungdom ønsker at regjeringen griper tak i de enkle enkle og billige tiltakene som kan gjennomføres på hjemmebane og trekker frem videre satsing på Enova som virkemiddel for å få den nødvendige satsingen på energisparing. – Den mest miljøvennlige energien er den man ikke bruker. En dobling av nettariffen til energieffektivisering fra 1 til 2 øre pr KWh  kunne for eksempel gitt nye inntekter til Enova på 1,4 mrd kroner. Slik kunne vi redusert det totale energiforbruket i byggesektoren kraftig på kort tid, fortsetter Qvigstad.

Av bevilgningene til Olje- og energidepartementet er kun 20 mill kroner satt av til vindmøller til havs. Dette er omtrent 2 prosent av hva som brukes på petroleumsforskning. Grønn Ungdom etterlyser en langt større vilje til å tenke langsiktig fra Regjeringens side, og foreslår en omlegging av Statens pensjonsfond utland, til et grønt fond med investeringer innen energi, infrastruktur og grønt næringsliv i Norge.

Det finnes en rekke gode tiltak i budsjettet, som én mrd kroner mer til jernbane og økte avgifter på dieselbiler. Problemet er bare at gode enkelttiltak på isolerte områder ikke vil snu kursen mot livsfarlige klimaendringer. En helhetlig miljøpolitikk og et realistisk forhold til egne klimamålsettinger er fortsatt fraværende i regjeringens budsjettpolitikk.

Leave a Reply