Forbrukslån
Casinor.com

Grønn økonomi

De Grønne jobber for en fremtid der menneskers livskvalitet innenfor naturens tålegrenser er målet, ikke stadig høyere produksjon og materielt forbruk. I dag oppfører menneskeheten seg som om jordens ressurser er uendelige. Dette kan ikke fortsette. Et grønt skifte krever radikale endringer i norsk politikk. En økonomi i balanse med naturen krever at vi forlater målet om å bruke mere ressurser og skape mer avfall for å få vekst i økonomien.  Vi må over i en  kretsløpsøkonomi der ressurser settes i sirkulasjon og vi skaper verdier uten å ødelegge livsgrunnlaget.

Bærekraftig forbruk

Dersom alle i verden skulle hatt det samme materielle forbruket som nordmenn, ville vi trenge tre jordkloder. Vi er det eneste partiet som tør å si at dette  ikke er bærekraftig, og heller ikke nødvendig. Vi vil ha produkter og tjenester med høyere kvalitet, fremfor bruk-og-kast-forbruk. Grønn Ungdom vil legge til rette for deling, gjenbruk og reparasjoner. Vi vil redusere kjøpepresset gjennom å skape flere reklamefrie soner. I tillegg til lavere materielt forbruk, vil dette også gi nye muligheter for bærekraftig næringsvirksomhet, utvikle nye sosiale nettverk i lokalsamfunnene, og begrense økonomiske forskjeller. I tillegg vil vi gjøre det enklere å velge kortere arbeidstid. Ved å dele mer på arbeidet vil vi gi folk mer fritid samtidig som vi reduserer forbruksveksten, tidsklemmen og skaper et mer inkluderende arbeidsliv.

Skatter og avgifter for ei god framtid

Vi vil gjøre de miljøvennlige valgene lønnsomme for både enkeltpersoner og næringslivet, og gjøre det dyrere å forurense. Vi vil flytte de enorme skattefordelene som i dag gis til olje- og gassindustrien over til nye grønne næringer, og gi skattemessige fordeler til gründere, småbedrifter, og bedrifter som satser på bærekraftig innovasjon og teknologiutvikling. Samtidig er skattesystemet viktig for å omfordele mellom fattig og rik, og finansiere viktige fellesoppgaver som skole, helsevesen og kollektivtrafikk. Vi vil føre en progressiv skattepolitikk som reduserer ulikheter i samfunnet, med mindre skatt på lave inntekter, og mer skatt på høye inntekter og formue.

Vi vil:

  • Utvide statsbudsjettet med mål og budsjetter for livskvalitet og økologisk bærekraft, og legge disse til grunn for den økonomiske politikken.
  • Innføre årlige sektorvise klimabudsjetter som en del av statsbudsjettet fra 2018.
  • Redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og sosialt rettferdig nivå innen 2030.
  • Fjerne merverdiavgiften på reparasjon, gjenbruk og kollektivtransport, og redusere den på kulturopplevelser.
  • Legge til rette for at bedrifter, organisasjoner, det offentlige og enkeltpersoner enklere kan gi bort og bytte brukbare gjenstander framfor å kaste dem, blant annet gjennom minigjenbruksstasjoner og utstyrssentraler.
  • Stille strengere minstekrav til levetid for at varer skal kunne markedsføres i Norge, og styrke reklamasjonsretten i forbrukerkjøpsloven.
  • Gjøre inntektsskatten mer progressiv slik at lave inntekter får mindre skatt, mens høye inntekter får økt skatt.
  • Bruke skatte- og avgiftssystemet til å støtte gründere og små bedrifter, for eksempel gjennom lettelser i arbeidsgiveravgiften.
  • Jobbe aktivt mot bruk av skatteparadiser, og for å tette smutthull som gjør at multinasjonale selskaper må betale mer skatt til Norge.

Får du ikke nok? Les mer om De Grønnes fantastisk gode politikk her!