Forbrukslån
Casinor.com

Klima og grønne arbeidsplasser

Klimaendringene kan bekjempes

Livsgrunnlaget er truet. Hvis mennesker fortsetter å slippe ut klimagasser, vil klimaendringene gjøre store deler av planeten ubeboelig. Dette må vi stanse. I Norge er den største kilden til klimagassutslipp industri og oljeproduksjon. Den gode nyheten er at slik trenger det ikke å være. Dette kan vi endre på!

Ut av oljeavhengigheten

Fossil energi, kull olje og gass, skaper klimaendringer, som verden har forpliktet seg til å bekjempe. Da må etterspørselen etter olje bli mindre. Det betyr at Norge, om vi skal fortsette å være et velferdssamfunn, må ut av oljeavhengigheten. Hvis vi fikk bestemme, hadde vi brukt alle naturressurser, politiske verktøy og den menneskelige kompetansen vi har i norsk industri til å skape en grønnere verden, nå! Vi vil derfor at det skal skapes nye grønne arbeidsplasser i takt med en gradvis og planmessig utfasing av oljenæringa i løpet av 15 år. Både for å ta vare på planeten, men også for å sikre at Norge er konkurransedyktige i en verden som ikke lenger skal bruke vår olje.

Mulighetene er mange!

Vi må skape grønne arbeidsplasser innen fornybar energi – som sol-, vind-, bølge- og tidevannskraft, men også innen utbygging av jernbane, klimavennlig skipsfart, bærekraftig landbruk, servicetjenester og kultur. Vi må også satse på forskning, teknologiutvikling og bedre utdanning! Å omstille Norge krever innsats. Det krever at vi tør å tenke nytt, og ikke være fastlåst i dagens grå tankegang, men at vi heller ser fremover på mulighetene det grønne skiftet gir. Vi må forberede Norge på framtida nå, og ikke utsette jobben til det er for seint.

Vi vil:

  • Gjennomføre en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode
  • Gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi og bølgekraft
  • Redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv blant annet ved å opprette flere såkornfond, skattefordeler og direkte statlige investeringer.
  • Flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer.
  • Satse målrettet på omstilling av kompetanse og teknologi i olje- og gassindustrien og leverandørindustrien
  • Lage en forpliktende handlingsplan for kretsløpsøkonomi, med mindre ressurssløsing i alle deler av samfunnet
  • Øke støtten til forskning på næringer og teknologier der Norge har konkurransefortrinn
  • Gi skattefordeler til personer og bedrifter som investerer i grønne bedrifter i oppstartsfasen
  • Kartlegge solressursene i Norge, og gi investeringsstøtte til solstrømanlegg og solfangere

Får du ikke nok? Les mer om De Grønnes fantastisk gode politikk her!