Forbrukslån
Casinor.com

Helse

 

Helhetlig helsepolitikk

De Grønne vil prioritere forebygging fremfor reparasjon på alle områder i politikken, også når det gjelder helse. Et samfunn med bærekraftig, helhetlig samferdselspolitikk, skattepolitikk, byutviklingspolitikk og skolepolitikk fremmer helse og forebygger uhelse. Da må også prioriteringene i helsesektoren vris over mot tidlig innsats.

Psykisk helse

God psykisk helse er avgjørende for å oppleve god livskvalitet og for å kunne håndtere ulike livssituasjoner på en tilfredsstillende måte. Stadig flere unge opplever psykiske helseplager. Mye av dette skyldes press fra omgivelsene eller forventinger enkelte stiller til seg selv blant annet når det gjelder utseende, prestasjoner, og forbruk. Psykiske lidelser har svært ulik årsak og alvorlighetsgrad, og det er viktig at behandlingstilbudene er fleksible og på ulike nivå for å sikre hver enkelt tilpasset behandling.

Et sterkt offentlig helsetilbud

De Grønne mener offentlige midler som hovedregel bør gå til å finansiere det offentlige helsevesenet. Et begrenset innslag av ideelle og private aktører kan bidra til å øke kvaliteten og mangfoldet i helsetilbudet er derfor positivt. Samtidig mener De Grønne at det er viktig å motvirke en todeling av helsevesenet der personer med god økonomi kan kjøpe seg til bedre behandling.

Medmenneskelig rusomsorg

Rusavhengighet er et helseproblem som bør forebygges, behandles og møtes med kunnskap og respekt. Vi ønsker å føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Den enkelte rusavhengige skal tilbys faglig god støtte og behandling samtidig som det arbeides aktivt for å redusere og forebygge kriminalitet og skadevirkninger. Rusproblemer skal møtes med helsetilbud og omsorg, ikke straff. Vi ønsker også å utrede hvorvidt regulert omsetning av lettere rusmidler kan bidra til skadereduksjon på individ- og samfunnsnivå, med utgangspunkt i erfaringer fra andre land.

Vi vil:

Får du ikke nok? Les mer om De Grønnes fantastisk gode politikk her!