Forbrukslån
Casinor.com

Økonomi

Grønn Økonomi er hjørnestenen i den grønne ideologien. Når man ser verden gjennom grønne briller er økonomien underlagt økologien, og er et verktøy for bærekraft. For oss er det viktig at menneskeskapt økonomi fungerer for natur og menneske, ikke at natur og menneske fungerer for økonomien. Her skiller vi oss fra de andre partiene i Norge.

Ved å legge om til et grønt skatte- og avgiftssystem søker den grønne økonomien å gi mennesker mer tid, og sørge for at naturen må tåle et lavere forbruk. Forutsigbare, tydelige og strenge rammer sørger for at markedsøkonomien kan vokse og gro innenfor naturens tåleevne. Gjennom å legge avgifter på kortsiktig handel med verdipapirer, men fjerne avgifter fra små bedrifter og gründervirksomhet stimulerer vi til småskala, lokalt næringsliv. Dette er et grunnleggende og gjennomgående prinsipp hos oss grønne – vi tar i bruk ressursene der de er, på ressursenes premiss.

Norge er i en absolutt særstilling i verden, i det fellesskapet er forvaltere av det største fondet på verdensbasis. Ved å aktivt bruke det demokratiske eierskapet i Statens Pensjonsfond Utland har Norge mulighet til å være en nøkkelbrikke i den fornybare og bærekraftige omstillingen vi vet må til. Vi kaller det «oljemilliarder til omstilling», og vi inviterer deg til å være med.

Vi vil:

Leave a Reply