Forbrukslån
Casinor.com

STORE GJENNOMSLAG I NYTT PROGRAM

De Grønnes valgprogram for 2017-2021 er nå ferdigstilt! Vil du vite hva Grønn Ungdom har fått inn i programmet?

På landsmøtet i mai vedtok MDG de grønne løsningene som Norge og verden trenger. Vi i Grønn Ungdom passet på at politikken vi nå går til valg på er best innen human ruspolitikk, solidarisk flyktningepolitikk og ambisiøs klimapolitikk.

VÅRE GJENNOMSLAG

Grønn Ungdom har samarbeidet tett med MDG både i programprosessen og på landsmøtet. Dette har ført til at vi har fått stor påvirkningskraft og fått inn masse god politikk som våre medlemmer har jobbet med.

Her er en liste over Grønn Ungdom politikk som vi har fått inn i programmet:

 • Fase ut oljenæringa over 15 år
 • Elektrifisering av nye oljefelt
 • Jobbe for å løse markedssvikten som hindrer forskning på de viktigste sykdommene, og som hindrer verdens befolkning tilgang til livsviktige medisiner
 • Vedta matkastelov
 • Øke bestandsmålene for ulv
 • Støtte 16-årig stemmerett
 • Innføre en kjøttfri dag i offentlige kantiner
 • Satse på karbonlagrende jordbruk
 • Gjøre det mer lønnsomt og øke produksjonen av plantebasert mat i norsk landbruk
 • Stanse konkurranseutsetting av jernbanen
 • Klimaregulering av internasjonal skipsfart
 • Få inn normkritikk i lærerutdanningen, læreplanen i samfunnsfag og naturfag
 • Mer fleksibilitet i medikamentell rusbehandling
 • Tilby heroinassistert rusbehandling
 • Gi penger for rusbehandling til kommunen hvor rusavhengige oppholder seg, ikke er registrert
 • En normkritisk seksualundervisning som starter tidligere
 • Gi barn over 16 år som søker asyl i Norge rett til opplæring i videregående skole
 • Styrke skattemyndigheter gjennom “Skatt for utvikling” i land som mottar bistand
 • Forby sjødeponi av gruveavfall
 • Redusere kjøttforbruket
 • Dyrevelferd inn i etikkundervisning i skolen
 • Gå bort fra ønske om hvalfangstforbud
 • Slutte å gi supergode skattefordeler til oljenæringa og heller gi den til  fornybare næringer
 • Øke bruken av Fair-trade og jobbe for at Norge skal bli et “Fair-trade land”
 • 5% av oljefondet skal invisteres i fornybar energi og unotert infrastruktur
 • Satse på karbonfangst og lagring i fastlandsindustrien, bidra til internasjonal teknologiutvikling på området, men ikke la det være en unnskyldning for fortsatt produksjon av fossil energi
 • Redusere Norges energiforbruk med 30% innen 2030
 • Utrede trappetrinnsystem for strømpris så lavt privat forbruk belønnes
 • Endre eksamensordninga mot langsgående vurderingsformer
 • Likestille praktisk-estetiske med teoretiske fag ved trekking av eksamen  
 • Øke elevmedbestemmelse og elevrådenes involvering i planlegging av skolehverdagen
 • Øke overgrepskompetansen i barnehager
 • Beholde retten til hjelpemidler (for funksjonsnedsettelse) i folketrygden og formidling gjennom hjelpemiddelsentralene
 • Sikre at intensjonen i dyrevelferdsloven følges ved å gjennomgå alle forskrifter som regulerer håndtering av dyr
 • Forby avl og import på dyreraser som genetisk påfører dyrene lidelse
 • Etablere sentre for hjemløse dyr i de store byene
 • Redusere matkasting med over femti prosent sammenlignet med 2013-nivå innen 2026
 • En time fysisk aktivitet i skolen
 • Fult utstyrstippend for yrkesfag
 • Øke lærlingetilskuddet
 • Informasjonsarbeid og gratis prevensjon til gravide i rusbehandling
 • Tilrettelegge for enkelt samarbeid mellom offentlig rusbehandling, ideelle organisasjoner, NAV og kommune.
 • Opprettholde sexkjøpsloven
 • Bedre beskyttelse og kunnskap om LHBTQI+-flykninger
 • Bedre dyrevelferd for oppdrettslaks, lavere dyretetthet i merder og dyrevennlige metoder for avlusning.

MDGs nye valgprogram

Trykk her for å lese!

Leave a Reply