Forbrukslån
Casinor.com

Grønn vekst og Game of Thrones

REISEBREV: Et grønt parti i vekst, Game of Thrones-tur (med spoilers for kommende sesonger! Se PS nederst), diskusjoner om Brexit og møter med politikere i Dublin, Galway og Belfast sto på agendaen da jeg var på komitéreise i Irland og Nord-Irland tidligere i høst.

Den irske øya er grønn og frodig, med steingjerder og sau overalt, og en god dose regn. Første del av reisen startet i Dublin og var med komiteen min på fylkestinget i Sør-Trøndelag. Komiteen har ansvar for næringsutvikling og kollektivtransport. Dette var dermed også tema for reisen. I Dublin fikk vi møte byråden for transport og byutvikling og noen av hans rådgivere. De har store planer for å jobbe med utbygging av sykkelveier, redusere biltrafikk og styrke kollektivtrafikken i Dublin. De hadde også hørt om de ambisiøse planene i Oslo om å halvere utslipp innen 2020, og ble imponerte da de fikk høre at vi skal få fossilfrie busser i Trondheim innen 2019.

Reisen gikk deretter videre til vestkysten. Der fikk vi møte lokale politikere, vi besøkte en bedrift som dyrker skjell og sjøpølser (http://www.abalone.ie/abalone-farming.html) og tok en tur innom “Den vennlig bonden” (the friendly farmer: http://thefriendlyfarmer.blogspot.no/).

Etter at komitéreisen var over, dro jeg til Belfast i Nord-Irland. Der møtte jeg Michael Mühl, som deltok på sommerleiren vår (Grønn Ungdom) på Risøya. Jeg var med på medlemsmøte for The Green Party i Sør-Belfast, og var med på landsmøtet til Green Party i Nord-Irland. De Grønne i Nord-Irland har opplevd en voldsom medlemsvekst, og klarte å sikre to representanter i The Northern Ireland Assembly (parlamentet i Nord-Irland) ved forrige valg. De Grønne har en stor jobb foran seg: Det er mye som må gjøres for miljø og klima, styrking av rettigheter for kvinner og skeive og arbeid for en bedre og mer solidarisk flyktningpolitikk. Brexit var også mye diskutert, og det er mye usikkerhet hvordan dette vil slå ut for miljø- og klimapolitikken og handelsavtaler med andre land. De Grønne kjempet hardt for at man skulle bli i EU, og flertallet i Nord-Irland ville dette, men i UK sett under ett, ble det altså flertall for å melde seg ut.

Vi står ovenfor mange av de samme utfordringene på tvers av landegrenser, både som medlemmer av samme grønne bevegelse, og som mennesker på en klode som presses til det ytterste og snart vil tilby helt andre klima- og miljøforhold alt som lever her. Derfor er samarbeid og samhandling med andre grønne parti ikke bare nyttig faglig sett, men også en viktig inspirasjonskilde og vitamininnsprøytning i det som av og til kan virke som en håpløs kamp. Vi står ikke alene, og vi blir stadig flere!

Tore Dyrendahl

Fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag og GU’er

PS. (Spoilere!) Jeg benyttet også muligheten til å besøke mange steder hvor Game of Thrones hadde hatt innspilling. Jeg kan røpe at en Dragemor, og en “Snømann” vil for første gang møtes på en klippe ved havet, og at vinteren virkelig har kommet til Castle Black.

Bilde av komiteen og ansatte som deltok på turen
Komiteen og ansatte som deltok på turen

Leave a Reply

Green growth and Game of Thrones

TRAVEL LETTER: A green party growing, Game of Thrones-tour (including spoilers for coming seasons! Look at the bottom), discussions about Brexit and meetings with politicians in Dublin, Galway and Belfast was a part of the agenda for my committee-travel in Ireland and Northern-Ireland earlier this autumn.

The irish island is green and lush, with stone fences and sheeps everywhere, and the required amount of rain, and some more. The first part of the trip started in Dublin, and was with my committee at the county council in Sør-Trøndelag (Mid-Norway). The committee has the responsibility for economic development and public transport, which was also the theme for this study trip. In Dublin we got to meet the vice mayor for transport and urban development and some of his advisors. They had great visions on building bike lanes, reducing the car traffic and strengthen the public transport system in Dublin. They have also heard about the ambitious plans in Oslo to half their emissions within 2020, and was impressed when we told them that we will get fossil free buses in Trondheim in 2019.

The trip continued to the west coast. There we got to meet local politicians, vi visited a company growing abalone and sea cucumber (http://www.abalone.ie/abalone-farming.html) and took a trip by the friendly farmer (http://thefriendlyfarmer.blogspot.no/).

After the study trip was over, I went to Belfast in Northern Ireland. Here I met Michael Mühl, who attended our summer camp for Young Greens Norway at Risøya. I participated at a member meeting for the Green Party in South Belfast, and also attended the Annual General Meeting for the Green Party in Northern Ireland. They have experienced a tremendous growth in members, and manage to get two MLA’s (Member of the Legislative Assembly) in the Northern Ireland Assembly in the recent election. The Green Party in Northern Ireland has a great amount of work to do: It is much that must be done for the environment and climate, strengthening the rights for women and LGBT+ people and a more soliday refugee policy. Brexit was also discussed a lot, and there is a lot of insecurity how this will affect the environmental and climate policy and trade agreements with other countries. The Green Party fought hard to remain in the EU, and the majority in Northern-Ireland wanted this, but as we know, the majority in the UK want to leave the EU.

We are facing many of the same challenges across borders, both as member of the same green movement, and as humans on a planet pressured to the limit and soon will have completely other climate and environmental conditions for everything that lives on this planet. Therefore cooperation with other green parties is not just useful professionally speaking, but also as an important source for inspiration in what some times seems to be a hopeless battle. We are not alone, og we are increasing in numbers!

Tore Dyrendahl
County Councillor in South-Trøndelag and member of the Green Party.

SPOILER! I also seized the opportunity to attend a tour showing multiple places where Game of Thrones had their recordings. I can reveal that a Mother of Dragons and a “Snow man” will meet for the first time on a cliff by the sea, and that the winter has truly come to Castle Black.

 

Bilde av komiteen og ansatte som deltok på turen
Komiteen og ansatte som deltok på turen

Leave a Reply