Spørsmål og svar

­Hvorfor skal jeg stemme på De Grønne?

Fordi norsk politikk trenger et parti som prioriterer hensynet til miljø, og fremtidige generasjoner fremfor alle andre saker ­ og som sørger for at Norge blir en foregangsnasjon i omstillingen til en bærekraftig verden. I dag er alle stortingspartiene enige om å fortsette å satse på olje. De Grønne er den del av internasjonal politisk bevegelse og har kampen for klimaet, miljøet og livsgrunnlaget som sitt hovedprosjekt. Derfor vil vi aldri kunne kompromisse på dette punktet ­ og derfor vil et grønt parti på Stortinget sette agendaen i norsk miljøpolitikk på en helt ny måte.

­ Hvilket regjeringsalternativ vil De Grønne støtte?

De Grønne er i utgangspunktet åpne for å samarbeide med alle som er villige til å gi oss gjennomslag i klima­ og miljøspørsmål, men vil ikke kunne støtte en regjering som inkluderer Frp fordi den politiske avstanden er for stor på viktige kjerneområder.

­Er dere på høyresiden, eller på venstresiden?

Vi har ikke bundet oss til noen blokk og er først og fremst et grønt parti som kan samarbeide med begge sider. Men vi deler venstresidens holdninger til sosial rettferdighet og ønsker derfor en skattepolitikk som skaper mer økonomisk utjevning, mens vi samtidig er enige med høyresidens skepsis mot byråkrati og statlig overformynderi.

Hva skiller De Grønne fra Venstre og SV?

De Grønne har et økologisk helhetssyn som ligger til grunn for politikken. Dette gjennomsyrer hele programmet vårt. De Grønne er også partiet med den mest helhetlige økonomiske politikken, der grønt entreprenørskap og grønne arbeidsplasser ses i sammenheng med klimaendringer, overoppheting i oljeøkonomien og behovet for langsiktige investeringer.

Har De Grønne politikk på andre saker enn miljø?

De Grønne går til valg på et helhetlig politisk program, hvor vi ser miljøpolitikk i sammenheng med helse­, samferdsel­ og økonomisk politikk og ikke som et adskilt område.

Vårt grønne tankesett er bygget på solidaritet med mennesker, dyr og natur. Det har konsekvenser for hva salgs politikk vi fører på alle andre områder. Ved å sette mennesket i sammenheng, i stedet for å sette kortsiktig økonomisk vinning først, er det uaktuelt for De Grønne å ”satse alt på miljø og glemme alt annet”. Når vi først og fremst snakker om miljø i mediene, er det fordi vi må bruke vår lille tilmålte tid til å snakke om hovedsaken vår.

Det betyr at grønn politikk er mye mer enn miljøvern! Mer lokaldemokrati, sosial rettferdighet, og grønn næringsutvikling er saker som står høyt på agendaen blant grønne partier over hele verden. Vi liker å si a vi tar det beste fra høyre og venstresiden ­ den sosiale rettferdigheten fra venstresiden og fokuset på individuell frihet og småbedrifter fra høyresiden. I praksis innebærer dette at vi, i likhet med venstresiden i norsk politikk vil jobbe for mer progressiv skatt og jevnere fordeling av godene, samtidig som vi deler høyresidensskepsis til statlig overformynderi. Vi er for eksempel enige med høyresiden i at vi fortsatt bør ha kontantstøtte og at det skal eksistere alternativer til offentlig skole.

Hvordan skal dere finansiere alle miljøtiltakene når dere vil fase ut olja?

De Grønne innser at det kan bli nødvendig med et noe høyere skattenivå for å kunne opprettholde velferdsstaten uten vår oljesmurte økonomi, og samtidig gjennomføre nødvendige reformer i omstillingen til et grønt og bærekraftig samfunn. Det innebærer at vi er tilhenger av å øke formueskatten og en økt beskatning av de høyeste inntektene. Samtidig ønsker vi å gjøre det lettere å starte nye virksomheter, blant annet ved å fjerne arbeidsgiveravgiften for små­ og mellomstore bedrifter og ved å stimulere til grønne næringer gjennom en grønn skatte­ og avgiftspolitikk.

Hva mener dere om EU?

I De Grønne finnes det både EU-­motstandere og EU-­tilhengere, men vi har ikke tatt noe standpunkt til saken og vil respektere utfallet av en folkeavstemning. Dersom det blir en ny folkeavstemning om EU vil De Grønne ta stilling til spørsmålet i forkant.

Hva mener dere om EØS?

De Grønne vil bruke handlingsrommet innenfor EØS-­avtalen aktivt, og bruke reservasjonsretten for å stanse direktiver som strider med grønn politikk.

Hva mener dere om NATO?

De Grønne er kritisk til NATOs “out-­of­-area”-strategi og at NATO bygger sitt forsvar på trussel om bruk av atomvåpen. Vi setter som forutsetning for videre medlemskap at alliansen er en forsvarsallianse, og at NATO ikke handler utenfor sitt eget område uten et tydelig FN-­mandat. NATO må også avvikle sine atomvåpen.

Kan vi risikere at De Grønne “stjeler” velgere av andre miljøpartier?

Det er dobbelt så mange som sier at miljø er deres viktigste sak, som det var velgere som stemte på SV og Venstre i 2009. Med De Grønnes inntog i norsk politikk kan vi få flere til å stemme ut fra grønne verdier.

Vennlig rivalisering mellom partier er altså ikke et nullsumspill. Til sammen vil vi øke i styrke. Det som kan svekke miljøsaken, er om miljøpartiene ikke utfordres og ikke utfordrer hverandre. Da blir saken død, uten debatt. Da blir miljø heller ikke en relevant faktor i valgkampen og partiene vil forplikte seg til så mye annet at det blir lite tid igjen til miljø etter valget.